7 تا 10 سال

خورشید پر تلاش

به نام خدا یکی بود یکی نبود ، خورشید قصه ما خیلی پر تلاش بود صبح شد و خورشید خانم در اومد گل آفتاب گردون قصه ما  روشو کرد به خورشید و بهش صبح بخیر گفت آفتابگردون ازش سوال کرد دیشب خواب بودی ؟ خورشید داستان ما گفت نه من همیشه در حال کار کردن هستم ، من خواب...