9 تا 12 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین 9 تا 12 ساله

بچه های نه تا دوازده سال نیاز به یاد گیری های پسا مقدماتی و جدی تری دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله امیدوار کننده تر بودن محتواها و یادگیری های چالشی تر و پایه ای مناسب این سن را در نظر گرفته ایم