15 تا 18 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین 15 تا 18 ساله

نوجوانان پانزده، شانزده، هفده و هجده ساله نیاز به یاد گیری های جدی تر و امیدوار کننده تری دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله جدیت مسائل زندگی، مهارتهای مختص این سن ، امیدوارکننده تر بودن محتواها و یادگیری های مسائل مهم زندگی مختص این سن که نیاز به بروز بودن را دارند در نظر گرفته ایم