12 تا 15 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین 12 تا 15 ساله

نو نهالان دوازده، سیزده، چهارده و پانزده ساله نیاز به یاد گیری های امیدوار کننده و مهارتی تری دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله راه حل مسائل روزمره، محتواها و یادگیری های چالشی تر مختص این طیف سنی را مد نظر قرار داده ایم