1 تا 3 سال

تمامی تولیدات سایت بچگیم برای سنین یک تا سه سال

بچه های یک تا سه سال نیاز به یاد گیری های پایه ای و سبک و شاد دارند

ما در فرآیند تولید محصولات موارد مختلفی از جمله شاد بودن محتواها و یادگیری های بسیار ساده و پایه ای مختص این سن را مد نظر قرار داده ایم