صوتی

بزودی داستانها و قصه های جذاب صوتی زیادی براتون آماده میکنیم  .

شامل :
داستانهای عامیانه
داستانهای پند آموز
داستانهای حیوانات
داستانهای انسانها
داستانهای خنده دار
داستانهای آموزشی
داستانهای محلی
داستانهای کهن
داستان های پارسی
سنین : 1-3 / 3-5 / 6-9 / 9-12 / 12-15 / 15-18 .

|یک مطلب آموزشی  .

یک داستان پند آموز نمایش بده